تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - خلفای راشدین چگونه انتخاب شدند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

خلفای راشدین چگونه انتخاب شدند؟

تاریخ:شنبه 4 اردیبهشت 1395-01:18 ق.ظ

نحوه انتخاب خلفا بعد از پیامبر همیشه در بین برادران شیعه واهل تسنن مورد بحث بوده است که بالاخره پیامبر بعد از خود جانشینی تعیین کرده اند یا خیر ! و چرا نحوه انتخاب خلفای راشدین به 4 صورت مختلف بوده است! در این بخش به مناظره صورت گرفته در این مورد بین دکترشجاعی فرد و شیخ ابراهیم عثمان و شیخ عثمان ابوبکر (از علمای اهل سنت) خواهیم پرداخت:

دکتر: می خواهم یك سؤال دیگر مطرح كنم و آن اینكه اگر فرض كنیم انتخاب خلیفهپیامبر باید انجام می شد و پیامبر هم این كار را انجام ندادند، خلیفه ها چطور عمل كردند؟

شیخ ابراهیم عثمان: اشكال در چیست؟

دکتر: اشكال این است كه طبق تاریخ معتبر برادران اهل تسنن، روش انتخاب خلیفه چهار مدل است.

1. انتخاب ابوبكر، كه توسط شورای سقیفه انجام شد.

2. انتخاب عمر، كه ابوبكر او را انتخاب كرد و شورایی در كار نبود.

3. انتخاب عثمان، كه توسط شورا انجام شد، شورایی كه عمر انتخاب كرد. انتخاب با این شرط بود كه اگر رأی ها مساوی بود هرطرفی كه عبدالرحمن بن عوف رأی داده بود، خلیفه شود و عثمان انتخاب شد.

4. انتخاب علی، كه از طریق مردم و درخواست آنان انتخاب شد.شما بفرمایید از این روش ها كدام صحیح است . اولی شورا، دومی انتخاب فرد، سومیشورای مشروط و چهارمی انتخاب مردم؟

شیخ ابراهیم عثمان: درست است، روش ها متفاوت است اما همه آن ها می تواند درست باشد چون بالاخره تصمیم صحابی بوده و متناسب با شرایط تصمیم گرفته اند.

دکتر: آیا صحابه این انتخابات را براساس آموخته های دینی انجام می دادند و یا براساس سلیقه شخصی.

شیخ ابراهیم عثمان: بیشتر سلیقه ای بوده است.

دکتر: آیا برای امر مهمی مثل تعیین خلیفه، می توان سلیقه ای عمل كرد یا باید براساس دستور خدا و سنت پیامبر باشد.

شیخ ابراهیم عثمان: راهی توسط پیامبر معرفی نشد كه آ نها دنبال كنند.

دکتر: معرفی شد اما آ نها نرفتند.

شیخ ابراهیم عثمان: غدیر را می فرمایید؟

دکتر: بله، چه روشی بهتر از این.

شیخ ابراهیم عثمان: چگونه، از طریق غدیر؟

دکتر: هر خلیفه، خلیفه بعدی را معرفی می كرد. اما اشكال این بود كه خودشان هم می دانستند این روش ها غلط است . چون با حدیث های دیگر تطابق نداشت . پیامبر خلیفه ها را معرفی كرده بود.

شیخ ابراهیم عثمان: چه حدیث هایی در این زمینه داریم؟

دکتر: حدیث های تعداد خلفا.

شیخ ابراهیم عثمان: كدام حدیث ها؟

دکتر: حدیث داریم كه پیامبر فرمودند بعد از من خلیف هها دوازده نفر هستند و همگی از قریش.

شیخ ابراهیم عثمان: تعداد دوازده نفر را به عنوان خلیفه زیاد شنیده ام و دید هام.

دکتر: ببینید اسناد چقدر زیاد است اول اصل حدیث از صحیح بخاری حدیث 6683 و مسلم حدیث 3396 «لایزال هذا الامر عزیزاً ینصرون علی من ناواهم، علیه اثنی عشر خلیفهًْ  كلهم من قریش» «مطمئناً اسلام سربلند خواهد بود با ... به دوازده خلیفه كه همگی از قریش هستند» در رایانه ملاحظه بفرمایید . سی مدل در كتاب های مختلف هست، اما مهم ترین آن ها مسلم و بخاری است كه همان مضمون را دارد . مسلم حدیث دیگری هم دارد : 3393 ، 3395 ،3394 « لایزال امر امتی قائماً حتى یمضی اثنى عشر خلیفه كلهم من قریش »« امر امت من پایدار می ماند تا دوازده خلیفه كه همگی از قریش هستند » در عده ای از حدیث ها مثل مسند احمد حنبل، حدیث 3665 به عدد نقباء بنی اسرائیل هم آمده است.

شیخ ابراهیم عثمان: صحیح است.

دکتر: در بخاری و مسلم هست ولی فتح الباری در شرح صحیح بخاری، ج 3، ص 183 بحث حكومت و امیری است و آخرش هم قیدی دارد كه مهم است.«یكون من بعدی اثنی عشر امیراً كلهم من قریش، كلهم یعمل بالهدی و دین الحق»«بعد از من دوازده نفر امیر خواهند بود . همه آن ها از قریش هستند و همه آن ها به هدایت عمل می كنند و دین حق (خداوند)»

شیخ ابراهیم عثمان: خیلی جالب است شما این ها را جمع كردید.

دکتر: البته صواعق محرقه ، ج 1، ص 56 ، در المطالب العالیه ابن حجر، ج 13 ، ص 490 حدیث 4608 ، عمدهًْ القاری شرح صحیح بخاری، ج 35 ، ص 328 ، فتح الیاری فیس شرح صحیح بخاری ،ج 13 ، ص 213 ، فیض القدیر ج 2، ص 583 ، دلائل النبوه بیهقی، ج 7 ص 473 ، حدیث 2894 به هرحال تا آخر ببینید. شانزده مورد است همه گفته اند كه:« لا یهلك هذه الامه حتی یكون منها اثناع ش ر خلیفه كلهم یعمل ب ا لهدى و دین الحق »«امت من تا وقتی كه دوازده خلیفه كه همه آ ن ها براساس هدایت و دین حق عمل می كنند هستند، هلاك نمی شوند »

شیخ ابراهیم عثمان: قبول دوازده نفر را از اول قبول كردیم.

دکتر: خیلی خُب قبول دارید پیامبر دوازده خلیفه فرموده است.

شیخ ابراهیم عثمان: بلی.

دکتر: قبول دارید این ها باید خلیفه واقعی پیامبر و بدون خطا یا حداقل كم خطا باشند.

شیخ ابراهیم عثمان: بلی ولی نه مثل خود پیامبر، قطعاً خطاهای كوچك دارند.

دکتر: مثل پیامبر نه ولی حداقل اهل گناه نباشند.

شیخ ابراهیم عثمان: درست است. درست است.

دکتر: خیلی خُب ببینیم دوازده خلیفه از دیدگاه برادران اهل تسنن چه كسانی هستند.

شیخ ابراهیم عثمان: بله ببینیم.

دکتر:1. ابوبكر 2. عمر 3. عثمان 4. علی 5. حسن 6. معاویه بن ابوسفیان 7. یزید بن معاویه 8. معاویه ثانی (فرزند یزید) 9. مروان حكم 10 . عبدالملك مروان 11 . ولید بن عبدالملك 12 . سلیمان بن عبدالملك

شیخ ابراهیم عثمان: درست است. همین ها هستند.

دکتر: خُب بفرمایید آیا معاویه، یزید، مروان بن حكم و بقیه حتی بعد از آن ها تا عمر بن عبدالعزیز می توانستند خلیفه پیامبر باشند . به خصوص با قید آخر حدیث كه یعمل بالهدی و دین الحق.

شیخ ابراهیم عثمان: اشكال داشتند اما صحابی انتخابشان كردند.

دکتر: محور انتخاب صحابی است یا شایستگی و صلاحیت برای خلافت پیامبر؟

شیخ ابراهیم عثمان: نه، صلاحیت مهم تر است.

دکتر: خُب پس بفرمایید آیا یزید كه آن همه جنایت كرد یا معاویه كه با خلیفه منتخب مردم جنگید، یا مروان كه در جنگ با علی بود، این ها چگونه می توانند خلیفه پیامبر باشند، هرچند عده ای از برادران اهل تسنن آن ها را ملوك (پادشاهان ) می گویند و به خصوص با آخر آن حدیث مسلم و بخاری مطابقت دارد.

شیخ ابراهیم عثمان: مشكل داشته اند.

دکتر: از مشكل گذشته، خلیفه علیه خلیفه جنگ كرده است مثل معاویه كه با علی جنگ كرد . كدام خلیفه هستند؟ جناب شیخ ببینید معاویه كیست . پدرش ابوسفیان كه چند جنگ با پیام بر داشت كه در بعضی از آن ها معاویه هم بود . مادرش هنده است كه جگر حمزه را در جنگ احد درآورد و جوید . آیا چنین فرزندی می تواند خلیفه پیامبر باشد؟

شیخ ابراهیم عثمان: بالاخره توبه كردند و اسلام آوردند.

دکتر: توبه كردند و اسلام آوردند درست . می تواند مسلمان باشند اما خلیفه پیامبر هم می تواند باشد.

شیخ ابراهیم عثمان: متأسفانه این حرف ها درست است.

دکتر: جناب شیخ می دانید كه این حدیث معروف در مورد عمار و یاسر در همه كتب شما پیدا می شود به خصوص بخاری، حدیث 428 و 2601 ؛ صحیح مسلم، حدیث 5192 و 5193 و مسند احمد 6211 ج 13 ، ص 249 می گویند :« ویح عماراً تقتله الفئه الباغیه یدعوهم الی الله و یدعونه الی النار »« وای بر عمار او را گروه از دین خارج شده می كشند، او آن ها را به خدا دعوت می كند و آن ها او را به آتش دعوت می كنند»

شیخ ابراهیم عثمان: بلی این حدیث در اكثر كتب روایی هست.

دکتر: پس خود را فریب ندهیم و با خود صادق باشیم چطور معاویه كه به قول پیامبر  جزء گروه باغیه و بیرون رفته از دین است می تواند خلیفه باشد.

شیخ ابراهیم عثمان: متأسفانه درست است، نمی تواند.

دکتر: شیخنا رایانه را نگاه كنید بیش از یكصد و هفتاد مورد این حدیث ذكر شده وعبدالله بن عمرو بن العاص هم با معاویه بحث كشته شدن عمار توسط فئه باغیه رامطرح می كند و معاویه می گوید، علی كه او را فرستاد كشته شود، باغی است . حتماًشنیده اید، علی هم جواب داد، پس حمزه را هم پیامبر كشته نه لشكر ابوسفیان چون پیامبر او را به جنگ آورده است.

شیخ ابراهیم عثمان: ما فقط به چهار خلیفه اول یعنی خلفای راشدین، خلیفه واقعی می گوییم.

دکتر: اما تكلیف دوازده خلیفه پیامبر چه می شود.

شیخ عثمان ابوبکر : من بارها در الازهر شاهد بحث طلاب الازهر در مورد دوازده خلیفه بودم و هیچ وقت كسی جواب درست به این ها نداده است.

دکتر: جوابی نیست كه بدهند آخر مگر یزید می تواند خلیفه پیامبر باشد.

شیخ ابراهیم عثمان: ما خیلی به آن دوازده نفر توجه نمی كنیم.

دکتر: اما باید این دوازده نفر معرفی شوند. حدیث صحیح پیامبر است.

شیخ ابراهیم عثمان: من اقرار م یكنم در میان این خلفا، دوازده نفر انسان صالح و لایق خلافت پیامبر نبود.

دکتر: بنابراین باید دنبال دوازده نفر دیگر گشت.

شیخ ابراهیم عثمان: كجا هستند؟

دکتر: دوازده امام شیعه كه بحث آن را بعداً عرض می كنم.

شیخ ابراهیم عثمان: من منتظر آن هستم.

دکتر: رایانه را ببینید . سیوطی در كتاب تاریخ خلفا ص 8 تا 12 استدلال دیگری می كند، چون می داند این دوازده نفر نمی توانستند خلیفه باشند . می گوید «ان المراد وجود اثنی عشر  خلیفه فی جمیع مدهًْ الاسلام  منظور»« وجود دوازده خلیفه در تمام دوران اسلام است » و بعد اضافه می كند خلفای راشدین چهار نفر، معاویه و دو پسر زبیر و عمر بن عبدالعزیزهم می شود 8 نفر و 4 نفر دیگر هم در آینده می آیند.

شیخ ابراهیم عثمان: بالاخره یك نتیجه بگیریم و این بحث را تمام كنیم و آن اینكه دوازده خلیفه پیامبر این حدیث، نمی توانند همان دوازده نفری كه خلافت كردند باشند . نمی شود یزید را خلیفه پیامبر دانست.

شیخ عثمان ابوبکر:  من كه روی پدرش هم حرف دارم.

دکتر: من روی هردوی آنها حرف دارم.

شیخ ابراهیم عثمان: شما كه روی دوازده نفر حرف دارید.

دکتر: روی ده نفر چون علی و حسن را قبول داریم.

شیخ ابراهیم عثمان: ما هم همین طور، خیلی قبول داشته باشیم پنج نفر است.

شیخ عثمان ابوبکر:  فكر كنم ته دل شیخ ابراهیم همان دو نفر است.

دکتر: خُب اگر موافقید تمام كنیم بقیه را شب عرفه در عرفات ادامه دهیم.

شیخ ابراهیم عثمان: خوب است. موافقم
ژ"
نظرات() 
Mario Celso Lopes
جمعه 7 تیر 1398 06:40 ب.ظ
It's amazing in favor of me to have a web page, which
is useful for my knowledge. thanks admin
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo